မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူထားသည့် အမှုထမ်းရာထူးနေရာများအတွက် ပဏာမရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ၏စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၁၆-၁၂-၂၀၂၃)

ရက်စွဲ၊  ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ   ၁၆   ရက်

မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူထားသည့် စာရင်းကိုင်(၄)၊ အငယ်တန်းစာရေး၊ မြေတိုင်း(၅)၊ ပုံဆွဲ(၅)၊ ယာဉ်မောင်း (၅)၊ သန်ရှင်းရေးအကူရာထူးနေရာများအတွက် ပဏာမရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ၏စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

စာရင်းကိုင်(၄)ရာထူးအတွက် ပဏာမရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ၏စာရင်း

စဉ်

အမည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်

ဌာနစု

၁။

ဒေါ်နန်းမွန်စိုး

၅/ရဘန(နိုင်) ၁၆၅၂၁၄

စီမံကိန်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေး

၂။

ဒေါ်နှင်းအိအိစံ

၁၂/ရကန(နိုင်) ၀၇၇၇၇၁

မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေး

၃။

ဒေါ်ဝတ်ရည်ဖြိုး‌

၉/ဥတသ(နိုင်) ၀၁၁၂၁၈

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်း

၄။

ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဦး

၉/လဝန(နိုင်) ၁၆၁၄၆၅

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်း

၅။

ဒေါ်ခိုင်မီမီကျော်

၁၄/ဓနဖ(နိုင်) ၁၄၅၂၁၃

ကောင်းကင်မြေတိုင်း

၆။

ဒေါ်ပိုးအိဖြူ

၉/မလန(နိုင်) ၁၄၁၈၄၀

အမှတ်(၂)မြေတိုင်း

၇။

ဒေါ်နှင်းမြတ်ချယ်

၉/ဇဗသ(နိုင်) ၀၀၅၂၈၇

ဘူမိပမာဏ

၈။

ဒေါ်ဆုမြတ်မွန်

၉/ပဥလ(နိုင်) ၀၃၁၄၈၅

အမှတ်(၁)မြေတိုင်း

အငယ်တန်းစာရေးရာထူးအတွက် ပဏာမရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ၏စာရင်း

စဉ်

အမည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်

ဌာနစု

၁။

ဦးအောင်နိုင်ထွန်း

၁၂/မဂတ(နိုင်) ၁၀၀၄၅၁

စီမံကိန်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေး

၂။

ဒေါ်မေသူမြင့်

၅/တဆန(နိုင်) ၁၃၀၁၇၈

လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး

မြေတိုင်း(၅)ရာထူးအတွက် ပဏာမရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ၏စာရင်း

စဉ်

အမည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်

ဌာနစု

၁။

ဦးနေထွန်းဦး

၉/ဥတသ(နိုင်) ၀၀၂၇၆၂

အမှတ်(၂)မြေတိုင်း

၂။

ဦးသီဟရဲထွန်းကြည်

၁၂/ရကန(နိုင်)၀၇၅၀၂၁

အမှတ်(၂)မြေတိုင်း

၃။

ဦးစိုးမိုးနိုင်

၉/နထက(နိုင်) ၁၆၆၃၈၅

အမှတ်(၂)မြေတိုင်း

၄။

ဦးမင်းသန့်ကျော်

၉/ဇဗသ(နိုင်) ၀၀၃၃၉၄

အမှတ်(၂)မြေတိုင်း

၅။

ဦးဇေယျာဟိန်း

၇/တငန(နိုင်) ၂၁၃၆၈၉

အမှတ်(၂)မြေတိုင်း

ပုံဆွဲ(၅)ရာထူးအတွက် ပဏာမရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ၏စာရင်း

စဉ်

အမည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်

ဌာနစု

၁။

ဒေါ်သဥ္ဇာဖြိုး

၁၂/ဥကမ(နိုင်)၁၉၈၉၃၂

မြေပုံ-ပုံဆွဲ

၂။

ဒေါ်ခိုင်ဝါမြင့်

၁၂/ရပသ(နိုင်) ၀၇၄၅၀၁

မြေပုံ-ပုံဆွဲ

၃။

ဒေါ်စုလှိုင်နှင်း

၁၂/ကတန(နိုင်) ၁၀၈၁၆၃

မြေပုံ-ပုံဆွဲ

၄။

ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဝင်း

၁၂/မဂဒ(နိုင်) ၁၅၈၃၇၁

မြေပုံ-ပုံဆွဲ

ယာဉ်မောင်း(၅)ရာထူးအတွက် ပဏာမရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ၏စာရင်း

စဉ်

အမည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်

ဌာနစု

၁။

ဦးမင်းမင်းနိုင်

၉/ဥတသ(နိုင်) ၀၀၅၁၂၈

စီမံကိန်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေး

သန့်ရှင်းရေးအကူရာထူးအတွက် ပဏာမရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ၏စာရင်း

စဉ်

အမည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်

ဌာနစု

၁။

ဒေါ်ဆုပြည့်အောင်

၁၂/ရကန(နိုင်) ၀၈၀၂၉၈

မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေး

 

 

 

Go to top