မြေတိုင်းသင်တန်းများ

မြေတိုင်းသင်တန်းများ

          လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးဌာနစု(မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းကျောင်း)အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ မြေတိုင်းသင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေး လျက်ရှိပါသည်။

                                   သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက် ပညာအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များ

စဉ်

သင်တန်း

ကာလ

ပညာအရည်အချင်း

မှတ်ချက်

၁။

အရာရှိမြေတိုင်းသင်တန်း
အမှတ်စဉ် (၅၀)

၁၂ လ

ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးဖြစ်ရမည်။လစာနှုန်း(၉၉၀၀၀- ၁၀၀၀- ၁၀၄၀၀၀) ရာထူးနှင့်အထက်ရာထူးနေရာများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သူဖြစ်ရမည်။

 

၂။

တန်းမြင့်မြေတိုင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၆၃)

  ၈ လ

အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။

 

၃။

အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၇၄)

  ၆ လ

အနည်းဆုံးအခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။

 

၄။

မှန်ပြောင်းသင်တန်း
အမှတ်စဉ် (၃၆)

  ၂ လ

အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။

 

၅။

ဌာနတွင်းမွမ်းမံသင်တန်း

  ၁ လ

အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်းအောင်မြင်ပြီး ဌာနတွင်းဝန်ထမ်းများ

 

 

Go to top