တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများ၏ အမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း

တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများ၏ အမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း 

စဉ်

မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ တင်ဒါခေါ်ယူသည့်ပစ္စည်းများ

တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအမည်

၁။

Leica Sprinter 250 M Digital Level (2 Sets)

Coordinates Co., Ltd.

၂။

Garmin Montana 680 Handheld GPS (10 Nos.)

Concordia Intl. Co., Ltd.

၃။

MAVIC 2 PRO UAV with Huawei Media PAD T-5 (3 sets)

GEO Applied   Intl. Co.,  Ltd.

၄။

Kompsat Satellite Image (GSD: 0.4 or 0.5 Meter), Cartosat ( DTM : 5 Meter) (1 Lot)

Suntac Intl. Trading Co., Ltd.

 

Go to top