အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(၁၇-၅-၂၀၂၄)

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။     မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား ဌာနအရောက်တန်ဖိုး (D.D.P) (​နေပြည်တော်)၊ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

စဉ်

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်

အရေအတွက်

(က)

Multifunction Plotter with UPS (10 KVA)

(2) Sets

( ခ )

Conference Meeting Table & Chair

(1) Set

( ဂ )

Total Station

(2) Sets

(ဃ)

Differential GPS

(1) Set

(င)

Workstation Computer with UPS(1500VA)

(2) Sets

(စ)

ERDAS Imaging Software

(1) Nos.

(ဆ)

SolarWinds with extensions

(1) Nos.

(ဇ)

ArcGIS Enterprise Name User: GIS Professional Advance Perpetual License

(2) Nos.

(ဈ)

FortiMail License

(1) Nos.

(ည)

Veritas Backup Solution

(1) Nos.

(ဋ)

(200 TB) Storage Server with (60 KVA)Online UPS

(1) Set

(ဌ)

Satellite Image (2D Ortho-Rectify , 0.5 m GSD, 5 m resolution DTM)

(1) Lot

၂။     အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား   ၁၀ - ၆ - ၂၀၂၄ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀) နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး (၁၄:၀၀) နာရီတွင် တင်ဒါဖွင့်လှစ်ပါမည်။
၃။     အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရယူနိုင်ပါမည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ 
မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း - ၀၆၇-၃၄၁၃၄၃၃၊ ၀၆၇-၃၄၁၃၀၇၃

 

Go to top