သတင်းများ

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ Leica, Aibotix X6 (UAV with Airborne GPS) ကိုင...

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊    ပြင်ဦးလွင်မြို့၊   သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ Topcon Singapore Positioning System မှ Magnet...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ Leica Geosystems Technologies Pte. Ltd. (Singa...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ Trimble Navigation Limited မှ Trimble Monitori...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ Geomax အမှတ်တံဆိပ် Robotic Total Station Zoom...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန( ပြင်ဦးလွင်မြို့ )ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းကျောင်း၏ အရာရှိမြေတိုင်း သ...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ Inventory Management System Software ကိုင်တွယ်...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ Human Resource Management System Software ကိုင...

Pages

Go to top