သတင်းများ

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ Trimble Navigation Limited မှ Trimble Monitori...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ Geomax အမှတ်တံဆိပ် Robotic Total Station Zoom...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန( ပြင်ဦးလွင်မြို့ )ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းကျောင်း၏ အရာရှိမြေတိုင်း သ...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ Inventory Management System Software ကိုင်တွယ်...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ Human Resource Management System Software ကိုင...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်) ၌ Application Master (Inpho) Software ကိုင်တွယ်အသုံးပြုခြင်း...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်) ၌ Azuka Software ကိုင်တွယ်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းအား ( ၇...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ Leica Sprinter 250M Digital Level နှင့် Leica...

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၌ Spectra Precision SP 80 GPS ကိရိယာနှင့်  ဆက်စပ...

Pages

Go to top