တင်ဒါ

 ၁။ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါ GNSS CORS (Continuously Operating Reference Station)အား တည်ဆောက်တပ်ဆင်ပြီးသည်အထိ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။ 

 ၁။ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါ မြေပုံရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းသုံး Software နှင့် Workstation များအား ဌာနအရောက်တန်ဖိုး (D.D.P) (​နေပြည်တော်)၊ မြန်မာကျပ်င...

၁။ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါအချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီသော Satellite Image (Stereo Pair) များအား ဌာန အရောက်တန်ဖိုး (D.D.P) (နေပြည်တော်)၊ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

၁။        မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါစက်ပစ္စည်းကိရိယာများအား ဌာန အရောက်တန်ဖိုး (D.D.P) (နေပြည်တော်)၊ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

၁။      မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါ ပစ္စည်းများကို ဌာနအရောက် တန်ဖိုး ( D.D.P ) မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

၁။     မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါလုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများကို ဌာနအရောက်တန်ဖို...

၁။     သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန...

၁။      မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါမြေတိုင်းလုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည...

၁။         မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် Work Station များအား ဌာနအရောက် တန်ဖိုး (D.D.P) (နေပြည်တော်)၊ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်...

Pages

Go to top